Zásady spracovania osobných údajov v spoločnosti  AKTIV PRO, s.r.o.

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri našej činnosti osobné údaje v rámci spoločnosti AKTIV PRO, s.r.o. so sídlom M.R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica IČO : 36 808 547

Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať e- mailom na : info@aktivpro.sk , alebo poštou na adresu nášho sídla.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon“), ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame prijaté bezpečnostné opatrenia a pri spracúvaní osobných údajov postupujeme primerane podľa medzinárodných noriem a štandardov bezpečnosti.

Predmet spracovania osobných údajov zahŕňa tieto kategórie údajov:

  • základné osobné údaje alebo identifikačné údaje,
  • kontaktné údaje,
  • údaje o zmluve (zmluvné alebo právne vzťahy, zmluvný záujem alebo záujem o produkt)

Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?
Našimi oprávnenými záujmami pri spracúvaní Vašich osobných údajov sú výkon našej činností uvedené v Obchodnom registri spoločnosti AKTIV PRO, s.r.o. v platnom znení pričom výkon týchto činností je verejným záujmom a ochrana bezpečnosti našej webovej stránky a eliminácia prípadných pokusov o narušenie jej bezpečnosti.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?
Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov, našim účtovným a právnym poradcom.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?
Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame !

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?
Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

Ako o Vás získavame osobné údaje?
Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné služby alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť služby.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?
Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.
Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu .
Ako klient máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu. Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní služieb nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

Zmeny podmienok ochrany súkromia
Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našom webe www.aktivpro.sk , alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. V spoločnosti AKTIV PRO, s.r.o. so sídlom M.R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica . Zaväzujeme sa vykonať všetky opatrenia, aby sme zamedzili zneužitiu osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba v prípade existencie právneho titulu pre spracovanie osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov sa spoločnosť primárne riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len ,,GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími predpismi.